Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser

Betalingsbetingelser

Generelt
Dette kjøpet ( abonnementet ), er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare / abonnement til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når Face opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer / abonnement over internett.
Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven.

Avtalen
Avtalen mellom kjøper (abonnent), og selger (Face), består av opplysningene Face gir om kjøpet i nettportalen (herunder blant annet opplysninger om abonnementet, bruk og vilkår, pris og varighet), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.
Ved motstrid mellom opplysningene Face har gitt om kjøpet i nettportalen, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i portalen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Priser
Prisene, som er oppgitt i nettportalen, inkluderer merverdiavgift om ikke abonnent velger å vise priser uten mva, eller er registrert som bruker fra et land utenfor Norge. Opplysninger om de totale kostnadene abonnent skal betale, inklusive alle avgifter, samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når abonnentens bestilling er mottatt av Face. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Face i bestillingsløsningen i nettportalen, eller i abonnentens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse
Abonnent mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at abonnent kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør abonnent ta kontakt med Face så snart som mulig.

Betaling
Face kan kreve betaling for abonnementet fra det tidspunkt den blir sendt fra Face til abonnenten etter gjennomført registrering i nettportal. Dersom abonnenten bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Face reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.
Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.
Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.
Levering / Abonnement
Levering av abonnementet fra Face til abonnenten skjer umiddelbart etter godkjent betaling, og registrering er gjennomført.

Angrerett
Abonnenten kan angre kjøpet av abonnementet etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at abonnenten uten grunn kan reklamere abonnementet til Face selv om det ikke er noen mangel eller begrunnelse. Abonnenten må gi Face melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at registreringsdag, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt.

Angrerettskjema ansees som levert til abonnenten samtidig med registreringen av abonnenten, hvor dette er tilgjengeliggjort som et dokument elektronisk tilgjengelig under vilkår og bruk i portalen.


Abonnenten skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, akseptere at Face vil fjerne abonnentens side profil.
Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da Face fikk melding om abonnentens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med abonnenten, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som abonnenten benyttet. Abonnenten skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.
Abonnenten kan undersøke «produktet» (Nettportal og dets innhold ) før han eller hun angrer på kjøpet. Se nedenfor.
Abonnenten kan ikke angre på kjøpet / abonnementet dersom de digitale funksjonene for AMS er tatt i bruk. AMS er definert som de digitale funksjoner, og online løsninger for søk på utlyste arbeidsannonseringer. Dette er å anse som «produktet», og at dette er tatt i bruk.

Undersøkelse av varen
Når abonnenten logger inn i portalen første gang, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har mangler.
Hvis portalen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må abonnenten melde fra til Face ved reklamasjon jf. kontraktens punkt om “Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse.
Dersom det foreligger en mangel, må abonnenten innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi Face melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.
Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at abonnenten tok i bruk abonnementet.
Dersom varen er betalt med kredittkort, kan abonnenten også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til Face eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, eller brev).

 

 

Abonnentens rettigheter ved forsinkelse
Dersom abonnenten ikke får tilgang til portalen etter registrering, her definert som «levering av produkt», og dette ikke skyldes abonnenten eller forhold på abonnentens side, kan abonnenten i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra Face.

Oppfyllelse:
Dersom Face ikke «leverer produktet» etter registrering, kan abonnenten fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra Face. Abonnenten kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Face ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Face at det står i vesentlig misforhold til abonnentens interesse i at Face oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving:
Abonnenten kan heve avtalen med Face dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis Face ikke kan gi abonnenten tilgang til portalen, ikke «leverer produktet» innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som abonnenten har fastsatt. Abonnenten kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Face har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning:
Abonnenten kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra Faces side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
Abonnenten må melde krav til Face ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om “Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Abonnentens rettigheter ved mangel
Dersom Face nettportal har en mangel og dette ikke skyldes abonnenten, kan abonnenten i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra Face.

Retting eller omlevering:
Dersom Face nettportal har en mangel, i den form dette er funksjon som vedrører abonnentens egen personlig profilside, kan abonnenten kreve at Face retter mangelen. Face kan motsette seg abonnentens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig, volder Face urimelige kostnader, eller ikke definert som mangel ved urimelig forventning av funksjonalitet.
Face skal foreta rettingen innen rimelig tid. Retting skal foretas uten kostnad for abonnenten uten vesentlig ulempe for abonnenten.
Selv om abonnenten verken krever retting, kan Face tilby retting dersom dette skjer uten opphold. Dersom Face sørger for slik retting, kan abonnenten ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag:
Dersom mangelen ikke rettes, kan abonnenten kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving:
I stedet for prisavslag kan abonnenten heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning:
Abonnenten kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.
Abonnenten må melde krav til Face ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt “Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av Face.

Faces rettigheter ved abonnentens mislighold
Dersom abonnenten ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter bruksavtalen, og dette ikke skyldes Face eller forhold på Faces side, kan Face i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde «varen» tilbake ( Midlertidig stenge tilgang til portal ), kreve oppfyllelse av brukeravtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra abonnenten.

Oppfyllelse:
Dersom abonnenten ikke betaler, kan Face fastholde kjøpet og kreve at abonnenten betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er nett tilgang ikke levert, taper Face sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: 
Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan Face heve avtalen. Face kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.
Face kan også heve kjøpet dersom abonnenten ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som Face har fastsatt. Face kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre abonnenten har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning:
Face kan kreve erstatning fra abonnenten for økonomisk tap Face lider som følge av kontraktsbrudd fra abonnentens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr:
Dersom abonnenten ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Face kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og abonnenten kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Garanti
Garanti som gis av Face, gir abonnenten rettigheter i tillegg til de rettighetene abonnenten allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i abonnentens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt «Abonnentens rettigheter ved forsinkelse» og «Abonnentens rettigheter ved mangel».

Tips og guider

Se våre tips og guider som vil hjelpe deg på vei.

Les mer

FAQ

Ta en kikk i vår FAQ-samling for å finne ut av spørsmål du lurer på.

Les mer

Supportsenter

Dersom du lurer på noe, så kan du kontakte oss her.

Les mer